سومين دندان يونا سلام ميکند

سومین دندونم12_1_135.gif سلام موتونه.از دیلوز نیش زده.الان ۲ تا دندون پایین دالم4_1_200.gif.یه دونه هم بالا.البته لثه ام ولم کلده و اذیتم موتونه.فکر بوتونم تا فلدا چهالمیش هم میاد بیلون و لاحت میشم.مامان لیلی هم همش بلام گوشت کباب موتونه که بوخولم و دندونام زود زود بیان بیلون.اينم مامان ليلي گذاشته كه تعداد دندونام از دستمون دل نله ... .

?When Do Baby Teeth Erupt 

Upper 

A-Central Incisors-8-13 months348.gif

B-Lateral Incisors-8-13 months349.gif

C-Canines(cuspids) -16-23 months350.gif

D-First Molars -13-19 months351.gif

E-Second Molars -25-33 months352.gif

1186550328.gif

Lower 

A-Central Incisors-6-10 months348.gif

B-Lateral Incisors-10-16 months349.gif

C-Canines(cuspids) -16-23 months350.gif

D-First Molars -13-19 months351.gif

E-Second Molars -23-31 months352.gif

من از دندون هايA دو تا پاييني لو دالم(كه هفت ماه و نيم بودم كه دل آولدم) و از بالايي ها سمته لاستي( الان تقليبا يازده و نيم ماه دالم).طبق شلكه بالا كالم دلسته.مدلمه... .

حالا از دندون بگذليم يه كم صحبت بوتونم.تو لو خدا جالو بلقي لو ديديد؟خيلي ازش خوشم مياد... .ملتب كمك مامان ليلي جالو موتونم.مدلمه. پسله كال(كار) كني شدم.

1186539343.jpg

جالو بلقي ميتشم

وقتي مامان ليلي ميخواد چايي بوخوله بلاش TEA BAGميزنم تو چاييش كه خوشش بياد.البته مامان ليلي دستامو نگه ميداله كه خدايي نبكلده(نكرده)تو آببه داغ نزنم .وقتي هم ميخواد غذامو ميكس بوتونه منم كمكش موتونمو ميكسلو فشال ميدم.لباسامو كه ميخواد بندازه لو بند من يا بغلش ميلم و نگاه موتونم يا تو گالسكم أچي موتونم و باگيله لباسيا بازي موتونم و همه لو ميندازم لو زمين.آخه تعجب موتونم چلا هل چي ميندازم ميله لو زمين و نميله تو هوا؟!؟!

ديلوز لفتم پالك ولي لالام ميومد اصلا خوش نگذشت.بازم ميلم.ولي بايد سله حال باشم تا خوش بگذله.مامان ليلي هم دولبين نياولده بود عسك نگلفتم.

ديلوز نقاشي1004.gif هم كلدم.مامان ليلي ازم لاضي بود و كلي بلام دس دسي كلد.آخه مداد لنگي لو بيشتل فشال ميدم, نقاشيم پل لنگ تل (پررنگ تر)شده.پيشلفت كلدم.همينجوليه.همش پيشلفت موتونم.مدلمه.

هولاااااااااااااااادندون چهالمم هم ديده شد.بازم هولاااااااااا

/ 15 نظر / 5 بازدید
نمایش نظرات قبلی
پرستوووو

فکرکنم اين کامنتی که برای من گذاشتين اشتباه شده هر چند منم دوست دارم برم کانادا

فيشو

آخی الهی خاله فيشو قربون اون دندون درآوردنت بره قربون اون حرف زدنت کمک کردنت. چايی درست کردنت... آخی فدای تو عزيز کوچولو بشم من خاله جون

*بهار*

سلام نقاش بزرگ . دندونت مبالک

سارا

سومين دندون عزيز دلم مبارک

سارا

راستی پارسا در مرحله ی D قرار داره مرسي خيلي جالب بود

کودک ما

سلام خوبی مامان ييونا گلت هم خوبه می بينم داره بزرگ و بزرگ تر می شه .تا چشم به هم بزنی بايد تولباس دامادی ببينيش

*بهار*

سلام خاله . کجايی ميای نت يا به ما سر نمی زنی . اين بلاگرد خراب شد و کار من که لنگ بود .

*بهار*

سلام . من اپم .اگه دوست داشتین تو این بازی که من هم انجام دادم شرکت کنین .