زرافه عمه سارا

سلام موتونم.نمیدونم چلا وقتی من لالا موتونم تلوزیون98v.gif لو خاموش موتونن؟!یا کانالهایی لو میگیلن که توش نی نی یانیستن و من دوستشون ندالم؟!؟!

منم وقتی که از خواب بیدال میشم سریع به تلوزیون اشاره موتونم و نی نای موتونم که متتجه(متوجه)بشن و روشنش بوتونن993.gif.وقتی هم که کانالهایی لوکه دوست ندالم داله پخش میشه اینقدل به تلوزیون اشاره موتونم و از سل و کولشون بالا میلم و گوم گوم موتونم که مجبولشون موتونم که کانال لو عوض بوتونن و کانال نی نی یا 15_5_18.gif15_5_16.gifبگیلن.خدالو شکل(شکر)که baby tv2680.gifهست که همیشه نینی13_4_4.gif پخش بوتونه که من خوشم بیاد.

فكل نبوتونيد من بلد نيستن كانال عوض بوتونم.بلدم ولي نميدونم چلا وقتي كانال عوض موتونم بازم ني ني يا نميان!!

وقتی لوبلو کامپیوتل أچي موتونم چه خاموش باشه چه لوشن ني ناي موتونم كه متتجه بشن و بلام سي دي چي و چلا بذالن.البته وقتي خسته ميشم تصيم(تصميم)  ميگيلم تايپ بوتونم 11_9_10.gifبعد  ميام پايين و با يه دست ضامن صندلي لو ميگيلم و با سه دست و پا دوله صندلي ميچلخم و صندلي لو با ضامني كه تو دستمه ميچلخونم و خيلي خوشم مياد و لذت ميبلم.

وقتي مبلو ميگيلم كه بلند بشم و بايستم مامان ليلي يادم داده كه بگم يا علي.منم ياد گلفتم و تا بلند ميشم ميگم أههههه.

خاله ميلان ميگه أه دل فلهنگ لغت يونا ۱۰۰۰ تا معني داله.خوب چه بوتونم؟ني ني ام.بزگ(بزرگ)بشم ياد ميگيلم و صحبت موتونم.امام علي (ع)خودش ميدونه من صداش موتونم و دستم لو ميگيله و كمكم موتونه كه بلند بشم.

چند لوز پيشا لفته بوديم خليد.تعجب كلدم كه آقاي فلوشنده صحبت موتونه و تند تند دستاشو تتون تتون ميده15_8_8.gif.منم مدل تتون دادن آقاي فلوشنده دستامو تتون تتون دادم كه... .آقاي فلوشنده و بقيه زدن زيل خنده و به همين خاطل كلي بهمون تخفيف داد.چه بوتونم؟از كاله من خيلي خوشش اومد.اگه خواستيد خليد بوتونيد و تخفيف بگيليد خبلم بوتونيد تا بيام دست تتون بدم و بلاتون تخفيف بگيلم.

دل(در) پست ۲۴ خلداد(خرداد)ماه (بازي آلزوها)چند تا آلزو(آرزو)كلده بودم كه يكيش آلزوي شماله ۳ بود(آلزوي شماله ۳:زلافه عمه سالا 36_33_19.gifبياد و با ما زندگي بوتونه)و الان بلاي اينكه عمه سالا بيشتل از اين به زحمت نبيوفته و تمام شهل لو كه گشته تمام كشول لو بلاي پيدا كلدن داداشي دو قلوي زلافه زيل پا نبذاره من آلزوي شماره ۳ رو از آلزوهام حذف موتونم.

عمه سالاي عزيزم تولو خدا ديگه بيشتل از اين شلمنده نبوتونيد و زحمت نبكشيد.من اصلا نميخوام زلافه با ما زندگي بوتونه پيش شما باشه بهتله.فقط اگه باغ وحش لفتيد واقعیش لو بلام بياليد من ديگه بزگ شدم علوسكشو نميخوام.

لاستي املوز بالاخله(بالاخره)مامان جون(پلستالم)از مسافلت بلگشت و بلام یه بلوز و شورت سوغاتی آولد.

/ 5 نظر / 4 بازدید
خاله آنی

من فدای نفس خاله شم دلم برای شيرين بازيهاش يه ذره شده.بببببببوس

نگين...مامان ايليا

ای جونم....چقدر تو نانازی عزيزم.....مامانی مهربون يونا...از طرف من اين شيرين عسل رو ببوس...

مامان ديبا و پرند

سلام دوستم چشمتون روشن . مشکلات حل شد و خانم پرستار برگشتند. ما منتظر موفقيتهای بعدی گل پسر هستيم

بهار*

سلام ماماني يونا . حتما يونا کوچولو صبح تا شب baby tv نگاه مي كنه اخي از طرف من ببوسينش . من هم دارم اپ مي كنم .

نازنين

سلام . خوب شد كه پرستارت هم برگشت . ما منتظر شيرين زبونيهات هستيم عروسك خوش زبون