سومين دندان يونا سلام ميکند - یونای من

 
یونای من
یــونا هدیه ای است از طرف خداوند کـه در 28 مرداد ماه 1385 بـه مـامـان لـیلـی و بابا سعیـد بـخشـیده شد.یونا لقب حضرت یونس است , بــه معنی خداوند میدهد.آدرس اینستاگرام یونا youna2.nadaf
سه‌شنبه ۱٦ امرداد ۱۳۸٦ :: ٩:۱٤ ‎ق.ظ ::  نويسنده : يونا,مامان و بابا

سومین دندونم سلام موتونه.از دیلوز نیش زده.الان ۲ تا دندون پایین دالم.یه دونه هم بالا.البته لثه ام ولم کلده و اذیتم موتونه.فکر بوتونم تا فلدا چهالمیش هم میاد بیلون و لاحت میشم.مامان لیلی هم همش بلام گوشت کباب موتونه که بوخولم و دندونام زود زود بیان بیلون.اينم مامان ليلي گذاشته كه تعداد دندونام از دستمون دل نله ... .

?When Do Baby Teeth Erupt 

Upper 

A-Central Incisors-8-13 months

B-Lateral Incisors-8-13 months

C-Canines(cuspids) -16-23 months

D-First Molars -13-19 months

E-Second Molars -25-33 months

Lower 

A-Central Incisors-6-10 months

B-Lateral Incisors-10-16 months

C-Canines(cuspids) -16-23 months

D-First Molars -13-19 months

E-Second Molars -23-31 months

من از دندون هايA دو تا پاييني لو دالم(كه هفت ماه و نيم بودم كه دل آولدم) و از بالايي ها سمته لاستي( الان تقليبا يازده و نيم ماه دالم).طبق شلكه بالا كالم دلسته.مدلمه... .

حالا از دندون بگذليم يه كم صحبت بوتونم.تو لو خدا جالو بلقي لو ديديد؟خيلي ازش خوشم مياد... .ملتب كمك مامان ليلي جالو موتونم.مدلمه. پسله كال(كار) كني شدم.

جالو بلقي ميتشم

وقتي مامان ليلي ميخواد چايي بوخوله بلاش TEA BAGميزنم تو چاييش كه خوشش بياد.البته مامان ليلي دستامو نگه ميداله كه خدايي نبكلده(نكرده)تو آببه داغ نزنم .وقتي هم ميخواد غذامو ميكس بوتونه منم كمكش موتونمو ميكسلو فشال ميدم.لباسامو كه ميخواد بندازه لو بند من يا بغلش ميلم و نگاه موتونم يا تو گالسكم أچي موتونم و باگيله لباسيا بازي موتونم و همه لو ميندازم لو زمين.آخه تعجب موتونم چلا هل چي ميندازم ميله لو زمين و نميله تو هوا؟!؟!

ديلوز لفتم پالك ولي لالام ميومد اصلا خوش نگذشت.بازم ميلم.ولي بايد سله حال باشم تا خوش بگذله.مامان ليلي هم دولبين نياولده بود عسك نگلفتم.

ديلوز نقاشي هم كلدم.مامان ليلي ازم لاضي بود و كلي بلام دس دسي كلد.آخه مداد لنگي لو بيشتل فشال ميدم, نقاشيم پل لنگ تل (پررنگ تر)شده.پيشلفت كلدم.همينجوليه.همش پيشلفت موتونم.مدلمه.

هولاااااااااااااااادندون چهالمم هم ديده شد.بازم هولااااااااااموضوع مطلب :
موضوعات
آرشيو وبلاگ
پيوندها
صفحات وبلاگ
RSS Feed